Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

GFAs Båthamns Föreskrifter

Båtplatsen hyrs 1 år åt gången och förnyas automatiskt om inte båtsektionen meddelar annat. Hyran utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av båtsektionen fastställd taxa. Avgifterna inbetalas till båtsektionen enligt av denna utfärdad faktura inom angiven tid. Skulle avgift ej erlagts inom angiven tid, äger båtsektionen rätt att låta denna plats gå till den som har ansökan inlämnad och står i tur. Meddela omedelbart till båtplatsuthyraren ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av båttyp, längd, bredd utseende m.m. på den båt som enligt ansökan avses ligga på platsen. Om adressförändring sker men ej meddelats båtplatsuthyraren gäller vad ovan anförts i §1, 2:a stycket.

Det åligger båtägaren att:

-väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggning och utrustning.

-ersätta skada som orsakats av båtägaren själv eller annan, som med båtägarens tillåtelse sysslat med båten.

-efterfölja av båtsektionen utfärdade föreskrifter.

-ej vidtaga åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.

Skulle båt vid upplåtelsetidens slut kvarligga i hamnen utan att överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden avtalats, eller eljest ligga till hinder för verksamheten i hamnen, äger båtsektionen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.

Båtägare är gentemot annan båtägare ensam ansvarig för skada som orsakats genom oaktsamhet av honom själv eller person som med hanstillåtelse begagnat båten eller biträtt vid dess begagnade. Båtsektionen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabbabåtägarens båt eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Finnes flera ägare till en och samma båt är de solidariskt ansvariga för fullgörandet av gällande skyldigheter. Båtägaren är ansvarig för att båten är försäkrad.

Båtägaren äger rätt att med egen båt nyttja förtöjningsplatsen from första sjösättningsdagen tom sista upptagningsdagen. Tider för sjösättning och upptagning anslås på anslagstavlan i båthamnen. Vid nyttjanderättstidens slut skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen, såvidabåtsektionen ej annat medgivit. Båtägare som ej avser nyttja förhyrd förtöjningsplats skall ovillkorligen inlämna anmälan därom till båtsektionen. Båtplatsen är personlig och det är förbjudet att utan båtsektionens medgivande överlåta, utlåna eller uthyra förtöjningsplats. Båtägaren skall tillse att förtöjningstampar och annat material är i fullgott skick. Båtägaren skall överflytta till annan förtöjningsplats inom hamnen om båtsektionen så påfordrar. Genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning om båten sjunker eller blir liggande i marvatten. Vid äventyr ägerbåtsektionen rätt att utan båtägarens tillstånd och på dennes risk och bekostnad upptaga, länspumpa eller bogsera den till uppläggningsplats, där båten återfås mot erläggande av båtsektionens kostnader.

Båtsektionen är båtägaren behjälplig vid upptagning och sjösättning av båten. Båt får endast uppläggas på plats som anvisats av båtsektionen. Båtägaren äger rätt att med egen båt nyttja uppläggningsplatsen from första upptagningsdagen tom sista sjösättningsdagen. Vid nyttjanderättstidens slut skall båten vara avlägsnad från uppställningsplanen, såvida båtsektionen ej annat medgivit. Det åligger båtägaren att omedelbart efter sjösättning noggrant rengöra uppläggningsplatsen samt flytta pallningsvirke och/eller vagga till anvisad plats. Båtägare som underlåter att rengöra uppläggningsplatsen debiteras kostnad för rengöring.

Båtsektionen tar ut en miljöavgift som skall underhålla båthamnens miljöstation.Varje båtägare är skyldig att själv sortera sina avfall i respektive behållare.

Vid trafikering inom hamnområdet skall varsamhet iakttagas samt anpassning av hastigheten så att skada ej kan uppstå. Förbud mot fordonstrafik & parkering råder under tiden 1 juni tom 31 augusti. Maj månad förbud mot fordonstrafik lördagar söndagar och helgdagar klockan 10:00 till 16:00. Om transport av båt eller motor måste göras under förbjuden tid skall någon i båtsektionen kontaktas så att transport genom E-området kan ordnas. Detta gäller även om reparatörer eller servicebil anlitas. Under upptagning och sjösättning är parkering och trafikering inom hamn-området förbjudet. Vid överträdelse av ovanstående indrages med omedelbar verkan båtägarens förhyrda plats, se §10, 2:a stycket.

Båtägare är skyldig att deltaga i vakthållningen under tiden 1 april tom 31 Oktober. Vid utebliven vakthållning debiteras en avgift nästföljande år. Båtägaren tar själv kontakt med vaktansvarig i hamnen och sätter upp sig på vakt.

Det är båtägarens skyldighet att deltaga på minst 1 av hamnens arbetsdagar/städdagar. Vid utebliven arbetsdag/städdag på hela året debiteras en avgift nästföljande år. Båtägaren är själv skyldig att se till så att han blir noterad vid en arbetsdag.

Vid försäljning av hus eller båt medföljer ej båtplatsen till den nya hus/ båt ägaren.

Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är överenskommelsen med honom förverkad och han är skyldig när båtsektionen så påfordrar att genast återlämna den förhyrda platsen utan anspråk på återfående av någon del av det inbetalda hyresbeloppet och därjämte ersätta all skada. Båtsektionen fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

VAKTHÅLLNING

Stephen A

Glöm inte att anmäla er till vakthållningen!

Ju tidigare ni anmäler er desto större chans finns det att ni får den tiden ni vill ha.

Klicka på mig för mer information

Mvh

Vaktansvarig.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 292 besökare och inga medlemmar online